RODO

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez CATERING ARTS EWELINA CZAJKA.

Zgodnie z wymaganiami art.13 i 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Ewelina Czajka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CATERING ARTS informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez CATERING ARTS mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie firmy CATERING ARTS w Chorzowie, ul. Hajducka 84 w dni robocze w godzinach od 12.00 do 14.00.

CATERING ARTS nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: biuro@cateringarts.pl

CATERING ARTS  informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dla dostawców usług oraz klientów (potencjalnych klientów):

Dostawcy towarów i usług

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z:

 • – prawidłowym wykonaniem umowy – dane są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO;
 • – realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO;
 • – ewentualną windykacją i obsługą prawną – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO.

Dane zostały uzyskane:

 • – bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością, np.: wysłaniem oferty;
 • – albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami;
 • – albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

Ma Pani/Pan prawo żądania od CATERING ARTS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Klienci i potencjalni klienci

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z:

 • – nawiązaniem współpracy biznesowej i komunikacją – na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO;
 • – realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO;
 • – prawidłowym wykonaniem umowy – dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
 • – ewentualną windykacją i obsługą prawną – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO

Dane zostały uzyskane:

 • – bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywności, np.: wysłaniem zapytania lub wykonaniem telefonu w sprawie oferty;
 • – albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami lub osobę, która uczestniczy w realizowanej przez nas usłudze;
 • – albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych lub w publicznych rejestrach.

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane dostawcom usług pocztowych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, a także firmie Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz KACZMARSKI GROUP Sp. z o.o. Sp. k., a także spółkom podległym tym spółkom obsługujących CATERING ARTS w zakresie sprawdzania/weryfikacji kontrahentów, ich ewentualnej windykacji, a także obsługi systemu terminowych płatności.

Ma Pani/Pan prawo żądania od CATERING ARTS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.